4.500

hĺbkových rozhovorov so zamestnancami na tému motivácie

43.500

vyplnených dotazníkov v kvantitatívnych prieskumoch

280.000

najazdených kilometrov za zamestnancami po celej ČR

Kto sme

Sme partneri najväčších a najúspešnejších firiem na českom trhu. Sme pre nich prínosom vo chvíľach, kedy plánujú dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyvnia ich budúcnosť.

Čo robíme

Poskytujeme vedeniu firmy detailnú a zrozumiteľnú analýzu súčasného stavu organizácie či vybranej divízie na základe štruktúrovaných rozhovorov so zamestnancami naprieč celou organizačnou štruktúrou. Vďaka týmto projektom sme mali možnosť detailne spoznať fungovanie veľkých korporácií i malých firiem a získať jedinečný prehľad tak o úskaliach, ako aj best practice v oblasti vedenia a motivácie zamestnancov. Dokážeme vám dodať nielen analýzu situácie, no aj konkrétne riešenie pre vašu firmu.

Naši klienti

Clients

HR referencie

So spoločnosťou Motivate sme spolupracovali na projekte employer branding. Bola to jedna z najlepších foriem spolupráce ako som za svoju profesionálnu kariéru zažil. Ak sme sa na niečom dohodli bolo to do bodky splnené, termíny sa dodržiavali a boli sme vopred upozornení na akekoľvek hrozby, čo sa týka termínov alebo iných udalostí. Spoločnosť Motivate pre nás pripravila kvalitatívny aj kvantitatívny prieskum, ktorý nám výrazne pomohol pochopiť vnímenie našej spoločnosti našimi vlastnými zamestnancami ako aj potencionálnymi kandidátmi. Zároveň nám odprezentovali všetky pozitívne aj negatívne záležitosti, presne tak ako im boli odprezentované, bez zbytočných rečí. Samozrejme nám okamžite navrhli aj možné riešenia na situácie a okolnosti, ktoré boli v našej spoločnosti dôležité riešiť. Veľmi nám pomohli pripraviť náš employer brand a vrelo ich odporúčam na podobné projekty. Ich know-how, proklientsky prístup a cieľavedomé a priame spätné väzby stoja za to.

Richard Havrila, Vedúci oddelenia ľudských zdrojov REWE GROUP Slovensko, 2018

„V súvislosti s potrebou vytvorenia novej Employer brand stratégie sme si vo výberovom konaní vybrali spoločnosť Motivate. Výber sa ukázal ako veľmi správny, je to spoľahlivý a kompetentný partner. Na základe hĺbkového prieskumu medzi zamestnancami i potenciálnymi uchádzačmi dokázali presne analyzovať hlavné motivátory našich zamestnancov a sformulovať hlavné piliere stratégie Employer brandu značky Billa. Zároveň dokázali identifikovať zdroje nespokojnosti našich zamestnancov a na základe facilitácie zmenového workshopu s top manažmentom firmy navrhnúť konkrétne kroky na zníženie fluktuácie a zvýšenie atraktivity našej značky pre potenciálnych uchádzačov o prácu. Vážime si ich ústretový prístup ku klientom po celý čas vedenia projektu, ako aj zrozumiteľné výstupy, ktoré nám pomohli vo formulácii finálnych rozhodnutí nielen v oblasti HR.”

Šárka Brennerová, Vedúca oddelenia ľudských zdrojov BILLA, 2017

„S Janom Šmídom a Jiřím Žižkom sme spolupracovali na projekte zmeny firemnej kultúry „Buřinky“. Spolupráca nám poskytla úplne nový náhľad do duše našej spoločnosti. Pomohla nám lepšie spoznať kolegov a ich pohľad na Buřinku ako zamestnávateľa. Identifikovať to, čo si naši zamestnanci vážia, aj to, čo by sa podľa nich malo zmeniť. Jan a Jiří nám pomohli tiež s definíciou základných princípov novej firemnej kultúry a s jej implementáciou do spoločnosti. Čo si na spolupráci cením? Poctivý a praktický prístup, otvorenú, konštruktívnu a inšpiratívnu debatu a zdieľanie skúseností z podobných projektov v iných spoločnostiach.”

Jiří Plíšek, Predseda predstavenstva SSČS, 2016

„Po skúsenostiach s prácou spoločnosti Motivate v divízii Operations Česká spořitelna, som sa rozhodol osloviť túto firmu aj v situácii plánovaných zmien v divízii Retail ČS. Hĺbkový prieskum uskutočnený v celej pobočkovej sieti nám všetkým pomohol lepšie pochopiť súčasný stav vecí, problémy a každodenné starosti našich pracovníkov v prvej línii, ktorými žijú a s ktorými sa stretávajú. Oslovila nás nielen komplexnosť a hĺbka zistených tém, ale najmä presná a zrozumiteľná analýza načrtnutých problémov v oblasti procesov, motivácie, spolupráce divízií banky, ako aj pohľad našich zamestnancov na imidž firmy a značky, pre ktorú pracujú. Tento pohľad bol pre mňa osobne mimoriadne cenný vo chvíli, kedy som sa v pozícii nového riaditeľa divízie Retail musel rýchlo a správne zorientovať v aktuálnej situácii a urobiť rýchle a správne rozhodnutia.”

Tomáš Salomon, Generálny riaditeľ spol. Česká spořitelna, 2015

„V súvislosti s potrebou revízie stratégie Employer Brandu pre Skupinu ČEZ sme sa obrátili na spoločnosť Motivate. Hĺbkový prieskum medzi zamestnancami, realizovaný Jiřím Žižkom a Janom Šmídom, nám dokázal zrozumiteľne a vecne zodpovedať na všetky naše otázky a zároveň dokázal odhaliť ďalšie témy, o ktorých sme dovtedy v súvislosti s prezentáciou značky zamestnávateľa neuvažovali. Ceníme si najmä precíznu analýzu problémov a schopnosti vyvodiť z tejto analýzy jasné strategické odporúčania a návrhy riešenia pre oblasť HR a komunikácie.”

Ing. Josef Lejček, Riaditeľ útvaru personalistiky Skupiny ČEZ, 2014

„Ako inak sa môžeme dozvedieť viac o tom, ako sa darí nášmu tímu, aké sú jeho potreby, čo náš tím štve a čo ho naopak baví, než tak, že sa spýtame? Pri spytovaní sa však nie vždy dokážeme získať objektívny obrázok o tej či onej zamestnaneckej problematike alebo pre profesijnú slepotu odhaliť potenciálnu nespokojnosť. V tom nám Motivate prostredníctvom hĺbkových rozhovorov s našimi zamestnancami pomohla správne nastaviť zrkadlo. Výstupy z prieskumu nás nasmerovali v rozhodnutiach, kam sústrediť našu energiu a na čo zamerať pozornosť. Verím totiž, že sa spol. Česká spořitelna bude dariť tým lepšie, čím viac bude mať nadšených a angažovaných zamestnancov. S tandemom Jiří Žižka a Jan Šmída bola výborná profesionálna spolupráca. Kvalitné výstupy svedčili o ich rozsiahlych skúsenostiach a znalostiach z oblasti hĺbkových prieskumov. Skvelá práca, páni!”

Daniela Pešková , Riaditeľka Operations Česka spořitelna, 2014

„S Jiřím Žižkom a Janom Šmídom pracujeme v spol. Česká pojišťovna od konca roka 2012 na projekte s pracovným názvom Employer branding. Tento projekt a najmä prínos obidvoch našich externých kolegov z Motivate nám poskytli komplexné informácie o faktoroch, ktoré našich zamestnancov a poisťovacích agentov motivujú, resp. demotivujú v ich práci v spol. Česká pojišťovna, a v neposlednom rade i veľmi zaujímavé zistenia o motivácii uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti. S kolegami teraz spoločne pripravujeme ďalšie konkrétne kroky, ktorými by sme mohli reagovať na zistenie projektu, a súčasne takisto ďalej posilniť imidž spol. Česká pojišťovna ako atraktívneho, vnímavého a stabilného zamestnávateľa.”

Jaroslav Mlynář, Generálny riaditeľ spol. Česká pojišťovna, 2013

„Jiří Žižka viedol v rokoch 2008 – 2011 na strane agentúry projekt Employer Branding Skupiny ČEZ. Dokázal zmapovať najlepšiu medzinárodnú prax, správne analyzovať insighty zamestnancov a na základe toho potom navrhnúť optimálny postup budovania novej značky zamestnávateľa a koncept komunikácie Skupiny ČEZ smerom k potenciálnym uchádzačom a zamestnancom. Na základe tohto projektu došlo k výraznému posunu v oblasti engagementu medzi súčasnými zamestnancami a Skupina ČEZ sa opakovane začala umiestňovať na najvyšších priečkach najžiadanejších zamestnávateľov v rámci prieskumov medzi študentmi vysokých škôl.”

Pavel Puff , Manažér útvaru Strategický nábor Skupiny ČEZ, 2011

„Ahold sa v snahe lepšie sa profilovať vzhľadom na súčasných potenciálnych zamestnancov rozhodol definovať svoju zamestnávateľskú značku v roku 2008. Ako personálny námestník predajní Ahold v Českej republike som riadil tento projekt. Jiří Žižka viedol tým na strane poskytovateľa. Rád som s Jiřím spolupracoval z toho dôvodu, že sme nielen dosiahli skvelé výsledky, ktoré organizácii a našim cieľom naozaj prospeli, ale aj pre vlastnosti, ktoré prejavil pri realizácii tejto úlohy. Jiří neváhal spochybniť naše vlastné predpoklady založené na jeho vlastnom pochopení a pochopení získanom od našich zamestnancov pri pohovoroch a pozorovaniach.”

Gino Schilders, Personálny námestník operácie, Ahold Česká republika 2008

Marketingové referencie

„S naším cieľom – vybudovať značku Amica na českom trhu – sme sa obrátili na spoločnosť Motivate. V prvej fáze nám pomohla zmapovať správanie českých spotrebiteľov. Pomocou kvalitatívneho výskumu uskutočneného medzi predajcami spotrebnej elektroniky sme získali mnoho cenných podnetov o reálnom fungovaní zákazníkov v mieste predaja. V ďalšej fáze nám boli silným partnerom pri tvorbe positioningu značky Amica i pri zostavení celkovej komunikačnej stratégie. Ceníme si predovšetkým ich schopnosť nielen presne analyzovať situáciu, ale najmä schopnosť nachádzať riešenia konkrétnych problémov.”

Lukáš Metelka, generálny riaditeľ Amica Commerce, 2016

„So spoločnosťou Motivate spolupracujeme dlhodobo na vývoji a stanovení komunikačných stratégií, rovnako ako brand positioningu hneď niekoľkých značiek z portfólia spoločnosti Hartmann. Na spolupráci s Jiřím Žižkom a Janom Šmídom si najviac ceníme ich schopnosť presne analyzovať získané dáta z výskumov a vyvodiť z nich konkrétne zmysluplné odporúčania na stanovenie konkrétnej komunikačnej stratégie alebo brand positioningu našich značiek. Ich odporúčania sú vždy podložené konkrétnou argumentáciou a hlavne evidentnými skúsenosťami z praxe s vývojom komunikácie veľkých značiek.”

Věra Husáková, sales a marketing manažér Hartmann, 2017

Prečo Motivate?

HR – Motivácia zamestnancov

question

SKÚSENOSTI V DOPYTOVANÍ

Máme za sebou viac ako 4.500 hĺbkových rozhovorov so zamestnancami najväčších firiem na tému ich motivácie a fungovania firmy z pohľadu zamestnancov.

dots

KOMPLEXNÝ POHĽAD

Vieme klásť správne otázky – vyše 15 rokov sa venujeme hľadaniu správnych insightov, najvnútornejších pohnútok, ktoré ovládajú správanie a rozhodovanie tých najdôležitejších - zamestnancov a zákazníkov.

target

KONKRÉTNE RIEŠENIE

Naše poznatky idú pod povrch prostých tvrdení a vďaka svojim skúsenostiam z praxe z nich dokážeme vyvodiť konkrétne odporúčania pre ďalší rozvoj firmy.

Marketing – Motivácia zákazníkov

magnifier

MARKETINGOVÝ VÝSKUM

Máme to šťastie, že sme ešte zažili veci, ktoré ostatní poznajú už iba z knižiek – obdobie, kedy na náš trh vstupovali veľké značky a vytvárali sa nové kategórie služieb. Aktívne sme sa podieľali na rebrandingu či repositioningu veľkých značiek.

manifest

TEST KOMUNIKAČNÉHO RIEŠENIA

Sami sme zažili úskalia tvorby stratégie značky a jej komunikácie. Preto vieme, aké otázky klásť pri jej testovaní, aby ste zistili, či je navrhované riešenie to najlepšie.

tag

BUDOVANIE ZNAČKY

Vďaka tomu vám môžeme byť vhodnými partnermi pri diskusii nad ďalším smerovaním vašej značky a pri voľbe vhodnej stratégie.

Čo ponúkame

HR – Motivácia zamestnancov

Company assessment

Prevzali ste práve riadenie firmy či divízie? Prechádza vaša firma transformáciou? Ste krátko po fúzii dvoch firiem či značiek? Company assessment je ten pravý nástroj, pomocou ktorého zistíte, čo sa vo vašej firme reálne deje a aké sú skutočné názory a motivátory vašich zamestnancov. Prostredníctvom štruktúrovaných hĺbkových rozhovorov s vybranými zamestnancami vašej organizácie dokážeme odhaliť skryté či neriešené problémy na všetkých úrovniach riadenia a správne vyhodnotiť situáciu vo firme predtým, než prijmete strategické rozhodnutia.

Výskum spokojnosti a lojality

Chcete mať pravidelný prehľad o tom, ako sa vyvíja spokojnosť a motivácia vašich zamestnancov? Alebo potrebujete len rýchlo zistiť postoj ku zmenám či k určitej téme v rámci celej firmy, prípadne len vybranej divízie? V takom prípade je vhodný kvantitatívny prieskum formou on-line dopytovania. Dostanete rýchle a presné odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú, a získate porovnanie s postojmi vašich zamestnancov nielen v časovej ose, ale aj pri porovnaní s celkovým trhom. Na rozdiel od ostatných výskumných firiem, čerpajúcich podobné benchmarky z európskeho, či dokonca mimoeurópskeho trhu, disponujeme vždy aktuálnymi benchmarkami výlučne od zamestnancov firiem pôsobiacich v ČR.

Firemná kultúra

Potrebujete lepšie prispôsobiť fungovanie vašej firmy zmenám na externom trhu alebo máte nové zadanie od akcionárov, ktoré vyžaduje radikálnu zmenu správania a konania zamestnancov? Vďaka vhodne zvolenej firemnej kultúre dokážete lepšie nakúpiť zamestnancov, aby robili to, čo firma a jej vedenie očakávajú a potrebujú na dosiahnutie svojich cieľov. Máme reálne skúsenosti s úspešným zavádzaním či zmenou firemnej kultúry vo veľkých i malých firmách. Dokážeme vám pomôcť definovať tú správnu firemnú kultúru, ktorá zodpovedá situácii vašej organizácie, a pomôžeme vám s jej rýchlou implementáciou.

Employer branding

Jedným zo základných parametrov, ktorý vytvára celkový imidž značky, je aj atraktivita značky zamestnávateľa. Je toto skutočne firma, ktorú si cením a v ktorej by som chcel pracovať? Employer branding je nástroj na zvýšenie práve tejto atraktivity značky. Výsledkom procesu je potom nielen zvýšenie hrdosti vašich zamestnancov na svojho zamestnávateľa, ale tiež zlepšenie imidžu vašej firmy medzi potenciálnymi uchádzačmi o prácu. V konečnom dôsledku vám potom tento projekt dokáže zvýšiť kvalitu náboru a priviesť k vám tých najlepších profesionálov z vašej oblasti.

Stratégia internej komunikácie

Potrebujete nakúpiť zamestnanca na úlohy, ktoré vás čakajú? Potrebujete zaistiť hladký tok informácií od vedenia až do predných línií vašej spoločnosti a zabezpečiť fungovanie spätnej väzby tak, aby sa k vám potrebné informácie dostávali včas a bez zbytočných informačných filtrov? Prešli sme mnoho veľkých i malých firiem a nazbierali praktické skúsenosti, ako reálne funguje interná komunikácia. Vieme teda, kde a ako sa vytvárajú informačné bariéry, a disponujeme najlepšími skúsenosťami z praxe s tým, ako ich odstrániť.

Vízia a misia značky

Nachádzate sa s vašou firmou na rázcestí a potrebujete správne definovať, kam ďalej smerovať? Redefinícia vízie a misie je užitočná aj v momentoch, kedy sa výrazne zmenilo okolité prostredie, v ktorom firma pôsobí, alebo kedy firma začala stagnovať. Dokážeme vám pomôcť formulovať víziu, misiu a hodnoty značky tak, aby boli nielen zrozumiteľné najširšiemu okruhu zamestnancov, ale hlavne ašpiratívne v ich každodennom pracovnom živote.

Zmenové workshopy

Potrebujete si definovať cestu, ako sa dostať k zvolenému cieľu? Dajte nám 8 hodín vášho času a my vám pomôžeme nájsť to najlepšie riešenie. Vieme, ako si s podobnými problémami poradili inde a dokážeme vám priniesť úspešné case studies z praxe, ktoré pomôžu vyhnúť sa slepým uličkám a dobrať sa k riešeniu nie v jednotkách mesiacov či týždňov, ale jedného spoločného workshopu. Vďaka našej unikátnej metodológii vám pomôžeme implementovať navrhnuté zmeny do chodu vašej organizácie tak, aby nezostali len na papieri.

Marketing – Motivácia zákazníkov

Marketingový výskum

Potrebujete získať aktuálne a reprezentatívne informácie o správaní spotrebiteľa? Chcete zistiť, ako sa zmenil zákazník či trh? Kvantitatívne šetrenie formou on-line či telefonického dopytovania spotrebiteľov vám dá komplexné informácie, ktoré potrebujte na ďalšie rozhodnutie o nastavení vašich produktov a služieb. Kvalitatívnou formou, prostredníctvom individuálnych či skupinových rozhovorov, sme vám naopak schopní vygenerovať hlbšie insighty v oblasti nákupného rozhodovania. Máme za sebou 20 rokov skúseností v oblasti marketingového výskumu a práce s vhľadmi spotrebiteľa.

Test komunikačného riešenia

Potrebujete sa presvedčiť, že vyberiete to najlepšie komunikačné riešenie, alebo si chcete spätne overiť, nakoľko vaša reklama reálne dokázala osloviť vašich spotrebiteľov? V takej chvíli je namieste pre-test či post-test reklamy. Prostredníctvom kombinácie kvalitatívnej a kvantitatívnej metodológie vám dokážeme dať rýchlu a komplexnú spätnú väzbu na navrhnuté komunikačné riešenie, aby ste ho mohli včas upraviť do optimálnej podoby. Na rozdiel od klasických výskumných agentúr sme za svoju kariéru sami vytvorili veľa úspešných komunikačných konceptov – vieme teda, na čo a ako sa pýtať.

Consumer driver

Brand positioning model, ktorý vám dá konkrétny obrázok, ako si stojí vaša značka v konkurenčnom poli. Tento náš unikátny model kombinuje reálnu skúsenosť zákazníka, jeho rozhodovací proces, kúpnu silu aj imidž jednotlivých značiek v danom segmente. Uvidíte tak hneď nielen to, kde sa nachádza najväčší potenciál pre váš biznis, ale tiež ako najlepšie naplniť zákaznícke potreby v danom segmente.

Náš tím

Jan Šmída

Managing Partner

Jiří Žižka

Senior Partner

Petr Šmída

Associate Senior Partner

Martin Převrátil

Quantitative research

Ivana Poláčková

Qualitative research

Kontakt

marker

Motivate, s.r.o.

Rezidenční park Baarova

Baarova 1540/26

140 00 Praha 4

Česká Republika


jan.smida@motivate.cz

jiri.zizka@motivate.cz

bag

IČ: 01550691

DIČ: CZ01550691


Vedená Mestským súdom

v Prahe C 208253


Bankové spojenie: 3586017339/0800